FOTO: JOHANNES ODÉ

Benin.

Hungerprojektet har arbetat i Benin sedan 1997. Investeringarna används för att öka matsäkerheten, förbättra hälsan och låta fler barn gå i skolan.

Ett av världens fattigaste länder, stort jordbruksberoende

Trots gynnsam ekonomisk tillväxt och en förhållandevis stabil demokrati är Benin mycket fattigt. Många av landets cirka nio miljoner invånare saknar tillgång till basala samhällsfunktioner och är beroende av jordbruket för sin överlevnad.


Epicenterstrategi

Hungerprojektets 18 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. Epicenterstrategin verkar på många områden och ger hållbara resultat som till exempel ökad matsäkerhet, förbättrad hälsa, fler barn i skolan och fler inkomstbringande verksamheter.


Ökar matsäkerhet

Trots att Benin inte drabbas av torka eller översvämningar i stor utsträckning råder det matbrist. Vi stöttar jordbrukare med utbildning och material för att de ska kunna förbättra och utvidga matproduktionen. Matbanker i epicentren säkrar också samhällenas reservlager vid matbrist. 


Förbättrar hälsa och hygien

Epicentrens hälsovårdscenter erbjuder primärsjukvård och vaccinationer samt undervisning i förbättrad hälsa och hygien. Vi har även startat ett projekt för familjeplanering för att förbättra hälsan för både kvinnor och barn. Med familjeplanering får kvinnorna mer tid och energi att satsa på sina inkomstgenererande aktiviteter.


Satsar på utbildning

Fler än 30 skolor undervisar barn och vuxna i lokala och nationella språk i våra programområden. Lärare och material för undervisningen tillhandahålls av de lokala myndigheterna. Vi har även startat en Mother´s Club som belyser fördelarna med att även låta flickor gå i skolan. Förutom ökad läskunnighet har initiativet också resulterat i minskad barnhandel.


Startar mikrofinansprogram

Genom mikrofinansprogram får bybor möjlighet att starta inkomstgenererande verksamheter och kan på så sätt öka sina inkomster. 

Några utvalda resultat.

HÄLSA.
2018 vaccinerades över 1 300 barn i Benins epicenterkliniker. Klinikerna mäter och följer upp effekterna av barn- och mödravården, tillhandahåller behandling av malaria och tuberkulos, utbildar i näringslära och distribuerar läkemedel.

JORDBRUK & MATSÄKERHET.
Under 2018 adderades 700 kg grödor till epicenternas matförråd. Över 345 hushåll kopplade till Benins epicenters använder sig av dessa matförråd. Samhällena får bättre motståndskraft när det finns ett gemensamt matlager om området skulle drabbas av översvämning eller torka.

MÖDRAVÅRD.
Under 2018 gjorde över 1 800 kvinnor prenatalundersökningar vid Benins epicenterkliniker och cirka 600 kvinnor födde sina barn vid klinikerna. 

Kort om Benin.

Befolkning: Ca 11 milj
Andel som lever i extrem fattigdom: 50 %
Andel med tillgång till rent vatten: 80 %
Förväntad livslängd: 59 år