Etiopien.

Hungerprojektet har arbetat i Etiopien sedan 2004. Investeringarna används för att förbättra matproduktion, utbilda om hälsa och stödja nya inkomstbringande verksamheter.

En jordbruksekonomi drabbad av torka

Etiopien är historiskt sett ett rikt land, men landet drabbas hårt av återkommande torka och matbrist. En mycket stor andel av befolkningen arbetar i jordbrukssektorn.


Epicenterstrategin

Hungerprojektets 5 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. Epicenterstrategin bidrar bland annat till att förbättra matproduktionen, öka kunskaper om HIV/Aids och uppmuntra till inkomstgenererande aktiviteter genom mikrokreditlån.


Förbättrar matproduktionen

På grund av återkommande perioder av matbrist i Etiopien arbetar Hungerprojektet med att stödja jordbrukare. Vi stödjer jordbrukare med utbildning och tillgång till material, vilket gör att de kan förbättra sin matproduktion och göra den mer varierad. Säd lagras i epicentrens kollektivt ägda matbanker för att öka matsäkerheten i området.


Satsar på hälsa och hygien

Hälsovårdscentraler erbjuder primärvård för alla men med ett särskilt fokus på mödravård och vaccinering av barn. Vi har även byggt latriner i alla hushåll inom epicentrens områden. Samarbete sker med lokala myndigheter för hälso- och kvinnofrågor för att erbjuda utbildning i jämställdhet och familjeplanering. Dessutom utbildar vi barnmorskor och håller workshopar om riskerna kring HIV/Aids.


Lånar ut mikrokrediter till kvinnors verksamheter

Majoriteten av låntagarna är kvinnor som startat olika inkomstgenererande aktiviteter bland annat inom jordbruk, djurhållning och försäljning av exempelvis råvaror och hantverk. De flesta ägnar sig åt djuruppfödning och gödning, vilket är lättare att driva nära hemmet vid sidan av hushållssysslorna.

Några utvalda resultat.

JORDBRUK & MATSÄKERHET.
Under 2018 deltog över 7 000 personer i utbildningar om jordbruk och matsäkerhet. Deltagarna utbildas i välbeprövade odlingstekniker som kompostering, mikrodosering, vattenhantering, radplantering och insatser i form av bättre verktyg, nya frövarianter och kompoststartare.

MIKROFINANS.
Mikrofinansbankerna i epicentrerna i Etiopien har cirka 2 000 låntagare, varav två tredjedelar av dem är kvinnor. Målet med bankerna är att ge jordbrukarna en starkare ekonomisk ställning.

MOBILISERING AV SAMHÄLLEN.
2018 deltog över 2 000 personer i VCA-workshops vid epicenterna i Etiopien. VCA står för Vision Commitment Action. I dessa workshops kombineras samhälleligt engagemang med ledarskapsutbildningar.

Kort om Etiopien.

Befolkning: Ca 102 milj
Andel som lever i extrem fattigdom: 27 %
Andel med tillgång till rent vatten: 57 %
Förväntad livslängd: 62 år