Inga konstigheter
- ett giftfritt jordbruk.

I Uganda driver Hungerprojektet, tillsammans med Naturskyddsföreningen och med stöd av Postkodlotteriet, ett projekt som syftar till att ge småbrukare kunskap, verktyg och rådgivning att gå från ett delvis kemikaliebaserat jordbruk till ett kemikaliefritt agroekologiskt jordbruk.

Mer än 70 procent av Ugandas befolkning lever på landsbygden med småskaligt jordbruk som enda källa till försörjning och småbrukarna är därför viktiga för hela landets matproduktion. Många av invånarna på landsbygden fastnar i fattigdomsspiralen då de ofta saknar möjligheter till försörjning eller sysselsättning.

Dessa människor är dessutom bland dem som lämnar minst ekologiskt fotavtryck till klimatförändringarna och som primärt och hårdast drabbas av dess konsekvenser. Enligt FN så har det s.k. regnvattensförsörjda jordbruket stor potential för att öka skördarna och bidra till fler arbetstillfällen. 


Klimatförändringar stort hot mot självförsörjning

Projektet löper under fyra år och fokuserar på en rad viktiga aspekter, däribland ökning av självförsörjningsgraden samt att långsiktigt producera ett överskott. Småbrukare i Uganda ser sina nuvarande odlingsätt som alltför sårbara för att klara klimatförändringarna och därför är dessa ett stort hot mot deras möjlighet till försörjning och överlevnad. Omställningen till ett agroekologiskt jordbruk ökar förutsättningarna för att klara klimatförändringar och förbättrar självförsörjningsgraden.

När användandet av kemikalier försvinner ses en direkt positiv påverkan på hälsan både för producenten och konsumenten samt för närmiljön. Vid omställning till agroekologiskt jordbruk ökar den biologiska mångfalden redan inom den första odlingssäsongen då fler grödor odlas och användning av kompost bidrar till en förbättrad odlingsjord. Insekter, till exempel, är viktiga för pollinering både i vild natur och inom jordbruket. De får en möjlighet att återetablera sig i landskapet när användandet av bekämpningsmedel upphör. 


Fokus på unga kvinnor

En annan viktig och aktuell insats är projektets fokus på unga och kvinnor. Dessa grupper är mest sårbara för utarmningen av ekosystemtjänster, såsom exempelvis dricksvatten. Vid projektets marknads- och mikrofinansinsatser finns ett tydligt fokus att inkludera kvinnor i hög grad.

Kort om projektet.

Med bidrag från: Postkodlotteriet
Samarbetspartners:
 Naturskyddsföreningen
Målgrupp:  Småbrukare i Uganda
Hållbarhetsmål i fokus: SDG 15 (Ekosystem och biologisk mångfald)