Malawi

Hungerprojektet har arbetat i Malawi sedan 1999. Investeringarna används för att förbättra matsäkerheten och hälsan.

HIV och extremt väder

Spridningen av HIV och Aids är stor i Malawi. Klimatet med perioder av torka och översvämningar försvårar för jordbruket och gör tillgången till mat osäker.


Epicenterstrategi

Hungerprojektets 10 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. I Malawi ligger stort fokus på att säkra matproduktionen och utbilda kring HIV/Aids.


Ökar och säkrar matproduktionen

Hungerprojektet stärker och stödjer jordbrukarna bland annat med utbildning så att de kan öka och diversifiera livsmedelsproduktionen. Vi har också invigt ett bevattningssystem för att ytterligare förbättra jordbruket. Tillgången till mat säkras också genom gemensamma matbanker i epicentren.


Utbildar i hälsa och mobiliserar volontärer

Våra vårdcentraler tillhandahåller primärvård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi utbildar också barnmorskor och mobiliserar lokala volontärer, de sistnämnda anordnar bland annat frivillig HIV/AIDS rådgivning och provtagningsprogram i epicentren. Hungerprojektet har även nått framgångar med kampanjer för kvinnliga kondomer så att spridningen av HIV kan stoppas.

Några utvalda resultat

UTBILDNING.
Epicenterförskolorna i Malawi har sammanlagt cirka 500 inskrivna barn och över 800 vuxna deltar i läs- och skrivutbildningar.

KVINNORS LEDARSKAP.
2017 deltog 16 500 kvinnor i workshops om kvinnors ledarskap. Dessa workshops ökar medveteheten om kvinnors viktiga, och ofta förbisedda, bidrag till samhällets utveckling.

MIKROFINANS.
Mikrofinansbankerna i epicentrerna i Malawi har över 5 000 låntagare, varav mer än hälften är kvinnor. Målet med bankerna är att ge jordbrukarna en starkare ekonomisk ställning.

Kort om Malawi

Befolkning: Ca 18 milj
Andel som lever i extrem fattigdom: 71 %
Andel med tillgång till rent vatten: 90 %
Förväntad livslängd: 57 år