Uganda.

Vi har arbetat i Uganda sedan 1999. Investeringarna används för att främja matsäkerhet och hälsa.

Stora jordbruksmöjligheter – många utsatta kvinnor

En stor majoritet av befolkning arbetar inom jordbruket. Landets ekonomi är relativt stabil på grund av bland annat bördiga jordar, rikliga nederbörd och viktiga naturresurser. Våld mot kvinnor är fortfarande utbrett i landet och kvinnans låga status är en högst betydande faktor för ökade infektionsnivåer av HIV/Aids bland kvinnor.


Epicenterstrategin

Hungerprojektets 11 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. I Uganda arbetar vi med bland annat ekologisk hållbarhet, att etablera samarbeten med andra organisationer och att uppmuntra lokalt entreprenörskap genom mikrofinanser.


Förbättrar ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet är en hörnsten i våra epicenter. Här har kvinnorna slutat laga mat över öppen eld och de har bytt ut sina gamla spisar till lerspisar eller energispisar som använder uppåt 60 procent mindre ved. Detta betyder också kvinnorna slipper samla in lika mycket ved.


Samarbetar för att främja matsäkerhet och hälsa

Vi har varit framgångsrika med att skapa långsiktiga samarbeten med organisationerna Catholic Relief Services (CRS) och AFFORD. Tillsammans med Catholic Relief Services (CRS) stödjer vi jordbrukare för att skydda deras skördar mot sjukdomar. Diverse sjukdomar har förstört kassavaskördarna, vilket har försämrat många familjers matsäkerhet och inkomst. Genom vårt samarbete stärker vi jordbrukarna så att de kan minska påverkan av skördesjukdomarna, skydda skördarna och öka avkastningen. Vi arbetar även med AFFORD för att minska spridningen och effekterna av malaria.


Utvärdering och resultat

En extern oberoende konsultfirma har genomfört en utvärdering av epicenterstrategin i Uganda. Tydliga och konkreta resultat kunde påvisas trots små investeringar. Dessutom kunde ett antal framgångsfaktorer identifieras bland annat arbetet med Vision Commitment & Action–workshoppar, fokuset på kvinnors självständighet, lokalt ledarskap, lokalt ägandeskap samt målet om självförsörjning. Den absolut viktigaste förändringen var att gå från ”Jag kan inte” till ”Jag kan!” som förhållningssätt.


Svenskt specialprojekt i Uganda

I Uganda driver Hungerprojektet, tillsammans med Naturskyddsföreningen och med stöd av Postkodlotteriet, projektet “Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk” som syftar till att ge småbrukare verktyg att gå från ett kemikaliebaserat jordbruk till ett kemikaliefritt agroekologiskt.

Några utvalda resultat.

MÖDRAVÅRD.
Under 2018 gjorde över 4 200 kvinnor prenatalundersökningar vid Ugandas epicenterkliniker och fler än 600 kvinnor födde sina barn vid klinikerna.

NÄRINGSLÄRA.
Över 9 200 personer deltog under 2018 i Hungerprojektets utbildningar om näringslära. Under utbildningarna föreläser sjukvårdspersonal om grunderna i en god kosthållning för mödrar och barn samt framhåller vikten av mödravård före och efter födseln.

MIKROFINANS.
Mikrofinansbankerna i epicentrerna i Uganda har över 17 000 aktiva låntagare, varav mer än hälften är kvinnor. Målet med bankerna är att ge jordbrukarna en starkare ekonomisk ställning.

Kort om Uganda.

Befolkning: Ca 41 milj
Andel som lever i extrem fattigdom: 36 %
Andel med tillgång till rent vatten: 79 %
Förväntad livslängd: 56 år