Vilka vi är.

Hungerprojektet är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro.

Vi arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Vårt svenska kontor finns i Stockholm. Här arbetar vi med information, utbildning och insamling av pengar. Det globala huvudkontoret ligger i New York. Där samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen. Merparten av Hungerprojektets medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.

Tack vare våra engagerade lokala volontärer nådde Hungerprojektets program ut till cirka 16 miljoner människor under 2018.

Vår vision.

En värld fri från hunger och fattigdom. Där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över.

Vår mission.

Att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Vi verkar även för att dessa strategier tillämpas i länder över hela världen.

Vår metod.

Hungerprojektet jobbar alltid i partnerskap med människor som lever i hunger och fattigdom. Målet är att de ska bli självförsörjande och att vi inte längre ska behövas. 

Våra riktlinjer.

Hungerprojektet har gemensamma globala riktlinjer för vårt arbete. Bland annat går investeringarna alltid direkt till det lokala förändringsarbetet och aldrig till myndigheter, organisationer eller andra mellanhänder. 

Mer om vår metod.

Vi anpassar alltid våra strategier för att möta lokala utmaningar och möjligheter. Däremot utgår alla våra program från vår beprövade metod med tre tydliga grundpelare:

1. Börja med kvinnor
En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala ställning som män. I våra program utbildas kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.


2. Mobilisera samhällen

För att vända utvecklingen i ett helt samhälle krävs en vision. I våra program läggs stor vikt vid att deltagarna formulerar en vision som bygger på en framtid utan fattigdom och hunger. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående.


3. Arbeta för lokala partnerskap

För att skapa bestående förändring är det viktigt att engagera såväl samhällen som lokala beslutsfattare och myndigheter. Hungerprojektet utbildar människor i deras demokratiska rättigheter, så att de kan göra sina röster hörda och bli stärkta i sin medborgarroll. Att arbeta för att förbättra relationen och öka förståelsen mellan invånare på olika politiska nivåer är en nyckelfaktor för att lägga grunden till sunda samhällsstrukturer.


För att avskaffa hunger och fattigdom krävs ett helhetsperspektiv på samhällsutveckling och framsteg inom många områden samtidigt. Det räcker inte att fokusera enbart på ett område, många fler aspekter måste tas med. Därför arbetar vi med flera olika programområden. Läs mer om hur allt hänger ihop.